Artikel 1 Algemeen

1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt:
– Opdrachtgever: de rechtspersoon of de persoon die deze rechtspersoon vertegenwoordigt waarmee Servermeister een overeenkomst heeft gesloten, of aan wie ServerMeister.nl een offerte heeft uitgebracht waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.
– ServerMeister.nl: Servermeister, kantoorhoudende en gevestigd te (1032LA) Amsterdam aan de Kropaarstraat 1B en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 65950755.
– Overeenkomst: de overeenkomst tussen Servermeister en Opdrachtgever, waarvan deze algemene voorwaarden integraal deel van uit maken.
1.2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en feitelijke rechtsbetrekkingen van Servermeister waarop Servermeister deze algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard.
Indien Opdrachtgever de algemene voorwaarden accepteert, zullen de algemene voorwaarden ook van toepassing zijn op alle toekomstige overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Servermeister.
1.3. Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op overeenkomsten waarbij Servermeister ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst derden betrekt.
1.4. De door Opdrachtgever gehanteerde voorwaarden zijn niet van toepassing, tenzij en voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk door Servermeister zijn aanvaard. Afwijking van de algemene voorwaarden is alleen mogelijk indien partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk vooraf zijn overeengekomen.
1.5. Nietige of vernietigbare bepalingen hebben geen invloed op de geldigheid en de kracht van overige bepalingen. De nietige of vernietigde bepaling(en) zullen worden vervangen door nieuwe, rechtens toelaatbare bepaling(en) die stroken met het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling(en).
1.6. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden geregeld zijn, of waarover onduidelijkheid bestaat, dienen beoordeeld te worden naar de geest en het doel van deze algemene voorwaarden.

Artikel 2 Offertes en overeenkomsten

2.1. Offertes van Servermeister zijn vrijblijvend en zo veel mogelijk van een termijn voorzien. Indien een offerte niet van een termijn is voorzien bedraagt de termijn voor acceptatie dertig dagen. Offertes kunnen wijzigingen ondergaan door een onvoorziene verandering in de werkzaamheden. Prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege.

2.2. Servermeister kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aanvaarding van een offerte met afwijking op (al dan niet ondergeschikte) punten is niet mogelijk.

2.3. De overeenkomst tussen Servermeister en Opdrachtgever komt tot stand op het moment dat de door de Opdrachtgever verzonden instemming met de offerte van Servermeister door Servermeister is ontvangen en geaccepteerd of
vanaf het moment dat Servermeister met instemming van Opdrachtgever een aanvang maakt met de uitvoeringshandelingen.

2.4. Een bevestigde opdracht kan gewijzigd worden door middel van een schriftelijke omschrijving van de wijzigingen. Wijzigingen zijn voor Servermeister pas bindend indien deze schriftelijk door hem zijn bevestigd. Wijzigingen kunnen het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de opdracht beïnvloeden. Opdrachtgever aanvaardt een dergelijke vertraging op voorhand.

Artikel 3 Vergoedingen en betalingen

3.1. Opdrachtgever dient een vergoeding te betalen die is gebaseerd op de diensten die zijn overeengekomen en vastgelegd in de Overeenkomst of voor de geleverde diensten.
3.2. Servermeister behoudt zich het recht voor om tarieven tussentijds te wijzigen en zal Opdrachtgever hiervan dertig (30) dagen van tevoren op de hoogte stellen. Indien Opdrachtgever de tariefswijziging niet wenst te accepteren, heeft Opdrachtgever het recht om binnen zeven (7) dagen voordat de tariefswijziging in dienst zou treden bezwaar te maken.
3.3. Alle facturen zullen door Opdrachtgever worden betaald in overeenstemming met de op de factuur en in de Overeenkomst vermelde betalingscondities. Bij gebreke van specifieke condities zal Opdrachtgever binnen een termijn van veertien (14) dagen na factuurdatum moeten betalen. 
3.4. Wanneer Opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal Opdrachtgever, zonder dat enige vorm van ingebrekestelling vereist is, in verzuim zijn en over het openstaande bedrag wettelijke rente verschuldigd zijn. Alle eventuele voortvloeiende kosten hieruit zijn voor rekening van Opdrachtgever. Bij het terugtrekken van betalingen worden de diensten die Opdrachtgever afnemen per direct opgeschort, per factuur wordt €25 in rekening gebracht bij chargebacks.
3.5. Indien Opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, is Servermeister gerechtigd de vordering uit handen te geven, in welk geval Opdrachtgever aansprakelijk zal zijn voor alle kosten die Servermeister zal maken – in en buiten rechte – teneinde de nakoming of ontbinding van de overeenkomst en/of schadevergoeding te vorderen. De buitengerechtelijke incassokosten zullen daarbij geacht worden tenminste 15% van het verschuldigde bedrag en tenminste € 250,- te belopen. 
3.6. Indien Opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, zijn alle vorderingen van Servermeister uit hoofde van de gesloten Overeenkomst voor de rest van de looptijd onmiddellijk, volledig en direct opeisbaar.
3.7. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van Opdrachtgever zijn de vorderingen van Servermeister en de verplichtingen van de Opdrachtgever jegens Servermeister onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst

4.1. Servermeister zal de te leveren diensten conform de schriftelijk vastgestelde specificaties afleveren.
4.2. Leveringstermijnen die door Servermeister verstrekt zijn, zijn enkel bedoeld als inlichting en niet bindend. Vertraging in de uitvoering van de bestelling kan nooit aanleiding geven tot een schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

4.3. Getoonde voorbeelden of modellen dienen slechts bij wijze van aanduiding. De te leveren zaken of diensten kunnen hiervan afwijken tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen dat zou worden geleverd conform het getoonde of verstrekte voorbeeld of model.
4.4. Opdrachtgever zal Servermeister steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke en/of bruikbare gegevens en inlichtingen verschaffen en alle medewerking verlenen.
Opdrachtgever staat in voor de juistheid en de volledigheid van de door hem verstrekte gegevens. Indien Opdrachtgever dergelijke gegevens en inlichtingen niet tijdig aan Servermeister verschaft, heeft Servermeister het recht tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst en heeft Servermeister het recht om de daardoor ontstane kosten volgens zijn gebruikelijke tarieven in rekening te brengen. Indien blijkt dat de verstrekte gegevens onjuist of onvolledig waren komen de daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van Opdrachtgever.
4.5. Servermeister heeft het recht bepaalde of alle werkzaamheden uit te laten voeren door derden.
4.6. Servermeister zal de Overeenkomst naar beste kennis en wetenschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. De verplichting die ingevolgde de overeenkomst op Servermeister rust laat zich uitsluitend definiëren als een inspanningsverplichting. Met betrekking tot advisering kan er nimmer sprake zijn van enige garantie.
4.7. Na oplevering van de overeengekomen zaken of diensten zal Servermeister gedurende een maand na oplevering eventuele gebreken herstellen, voor zover het gebreken zijn die niet voldoen aan de schriftelijk overeengekomen specificaties en die niet veroorzaakt zijn door toedoen van Opdrachtgever.

Artikel 5 Beschikbaarheid van de diensten

5.1. Servermeister zal zich inspannen om de beschikbaarheid en bruikbaarheid van de diensten zo groot mogelijk te laten zijn. Servermeister zal eventuele storingen zo snel mogelijk (laten) verhelpen.
5.2. Servermeister kan niet garanderen dat alle diensten ten alle tijden beschikbaar zijn voor Opdrachtgever en/of derden. De Opdrachtgever vrijwaart Servermeister dan ook enige aanspraak als de dienst korte en/of lange tijd niet beschikbaar is, behoudens opzet of grove nalatigheid.

5.3. Servermeister is niet aansprakelijk voor vermissing, verwisseling of beschadiging van gegevens door het gebruik van de diensten van Servermeister. Behoudens de wettelijke aansprakelijkheid bij onzorgvuldige behandeling, waarvoor Servermeister een bedrijfsaansprakelijkheid-verzekering heeft afgesloten.

5.4. Eventueel onderhoud aan de server kan down-time veroorzaken, de Opdrachtgever zal tijdig worden ingelicht over het onderhoud. Bij spoedonderhoud wordt Opdrachtgever niet op de hoogte gesteld. Servermeister kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor gederfde inkomsten van de Opdrachtgever op tijden van onderhoud.
5.5. Servermeister is gerechtig haar materiaal en haar dienstverlening aan te passen. Hieronder vallen openingstijden en de software samenstelling van de server van Servermeister.

Artikel 6 Verplichtingen van de Opdrachtgever

6.1. Opdrachtgever is verplicht om bij de gebruikmaking van de diensten van Servermeister alle daarop van toepassing zijnde wetten en regelgevingen te respecteren.
6.2. Opdrachtgever zal de afgenomen dienst alleen gebruiken in overeenstemming met de door Servermeister opgestelde regels, instructies en beperkingen. De Opdrachtgever zal nooit en te nimmer de privacy van derden schenden, zich discriminerend uitlaten over derden of de openbare orden schenden. In het bijzonder zal de Opdrachtgever: geen intellectuele eigendomsrechten van derden schenden, geen onrechtmatige en/of strafbare gegevens verspreiden, zich geen toegang proberen te verschaffen tot computersystemen waarvoor hij/zij niet gerechtigd is (waaronder de systemen van ServerMeister.nl), zich onthouden van het zonder toestemming binnendringen van andere computers op internet waarbij de Opdrachtgever enige beveiliging doorbreekt of zich toegang verschaft door middel van valse sleutels en/of beveiligingsgaten en zal zich onthouden van het ongevraagd verzenden van grote hoeveelheden e-mail met dezelfde inhoud.
6.3. Opdrachtgever is ten allen tijden verplicht de geleverde dienst op een manier te gebruiken die de werking van de server van ServerMeister.nl en de levering van de diensten aan anderen niet belemmert.
6.4. Indien Servermeister op de gehuurde ruimte van Opdrachtgever data aantreft die in strijd is met de algemene voorwaarden of de Nederlandse wet, behoudt ServerMeister.nl zich het recht uitdrukkelijk voor om deze data zonder enig overleg te verwijderen en eventuele overheidsinstanties hierover in te lichten.
6.5. Servermeister behoudt zich het recht voor om Opdrachtgever direct de toegang tot de diensten van Servermeister te ontzeggen indien blijkt of lijkt dat Opdrachtgever zich niet houdt aan de inhoud van deze algemene voorwaarden en de van toepassing zijnde wetten en regelgeving.
6.6. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de inhoud van de gehuurde en/of gekochte ruimte of de inhoud van de gehuurde en/of gekochte domein(en) en de diensten en de activiteiten die Opdrachtgever middels de dienst van Servermeister ontplooit.
6.7. Servermeister zal wegens weigering van de toegang tot de dienst of verwijdering van data op grond van dit artikel of enig ander artikel in deze algemene voorwaarden nimmer tot enige vorm van (schade)vergoeding verplicht zijn.

Artikel 7 Aanvraag domeinnamen en/of andere diensten

7.1. Servermeister zal bij het registreren van een domeinnaam de aanvraag voor het betreffende domein deponeren bij de verantwoordelijke instantie. Indien de verantwoordelijke instantie de aanvraag niet honoreert kan Servermeister hiervoor nimmer aansprakelijk worden gesteld.

7.2. Indien een aangevraagde domeinnaam niet meer beschikbaar is op het moment dat Servermeister de aanvraag indient bij de verantwoordelijke instantie en de domeinnaam wel beschikbaar was op het moment dat de Opdrachtgever de aanvraag indiende bij Servermeister, kan Servermeister op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor het niet kunnen registreren van een domeinnaam.

7.3. Registratie van de domeinnaam vindt plaats op naam van Opdrachtgever. Opdrachtgever is volledig verantwoordelijk voor het gebruik van het domein en de domeinnaam. Opdrachtgever vrijwaart Servermeister tegen iedere aanspraak van derden.

Artikel 8 Opzegging, ontbinding en opschorting

8.1. Overeenkomsten kunnen tussentijds door Opdrachtgever uitsluitend opgezegd worden met instemming van Servermeister en in overeenstemming met de inhoud van dit artikel en/ of de bepalingen in de Overeenkomst. Opzegging dient schriftelijk te geschieden.
8.2. Opdrachtgever kan een overeenkomst opzeggen, voordat Servermeister begonnen is met de uitvoering ervan, als de Opdrachtgever de hierdoor ontstane schade vergoedt. De schade kan in ieder geval bestaan uit gereserveerde arbeidstijd. Indien Opdrachtgever een opdracht met toestemming van Servermeister opzegt, terwijl Servermeister al begonnen is met de uitvoering van de opdracht, is de Opdrachtgever gehouden alle tot dan toe gemaakte kosten en gewerkte uren te vergoeden.
8.3. Indien Opdrachtgever de opdracht opzegt, is hij voorts verplicht Servermeister te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de opzegging van de opdracht. De opdrachtgever dient dan de resterende contractperiode in dezelfde maand van de opzegging te voldoen. Indien opdrachtgever alsnog een betaling uitvoert wordt de dienst stilzwijgend verlengt met de periode vermeld in 9.1.
8.4. Elk der partijen heeft het recht, onverminderd hetgeen overigens ten deze wordt bepaald, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden door middel van een schriftelijke verklaring aan de Opdrachtgever zodra faillissement, surseance van betaling van-, en/of beslaglegging onder de betreffende partij dreigt of daadwerkelijk plaatsvindt of indien de onderneming van een der partijen wordt geliquideerd, Nederland metterwoon verlaat of haar huidige activiteiten staakt. In dat geval worden vorderingen van Servermeister zonder sommatie, ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst direct opeisbaar.
8.5. Onverminderd hetgeen elders in deze voorwaarden is bepaald, zijn partijen gerechtigd een overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden indien de andere partij, ook na schriftelijke sommatie met een redelijke termijn voor correctie, in gebreke blijft aan zijn verplichtingen uit deze overeenkomst te voldoen.

8.6. Onverminderd zijn wettelijke opschortingsrechten zal Servermeister ingeval van toerekenbare tekortkoming van de Opdrachtgever met betrekking tot diens betalingsverplichting, of wanneer de vrees bestaat dat Opdrachtgever te kort zal zijn schieten in zijn betalingsverplichting, of indien hem omstandigheden bekend worden waardoor redelijkerwijs nakoming van de overeenkomst niet meer van Servermeister verlangd kan worden, het recht hebben de gesloten overeenkomst op te schorten, of deze geheel of ten dele, zonder rechterlijke tussenkomst, te ontbinden, dit ter keus van Servermeister. In zulks geval ontstaat geen recht op schadevergoeding voor de Opdrachtgever.

8.7. In het geval van opschorting zal Servermeister gefaseerd handelen en rekening houden met de gerechtvaardigde belangen van Opdrachtgever. Diensten zullen gefaseerd worden uitgeschakeld of beperkt om Opdrachtgever tot betaling te bewegen. Servermeister zal iedere uitschakeling of beperking schriftelijk of elektronisch aan Opdrachtgever mededelen.

Artikel 9 Looptijd overeenkomst en beëindiging

9.1. Overeenkomsten worden aangegaan voor bepaalde tijd met automatische verlenging tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit en tenzij partijen anders overeenkomen. Overeenkomsten hebben een minimum looptijd van twaalf (12) maanden. Indien partijen geen looptijd overeenkomen is de looptijd van de overeenkomst automatisch twaalf (12) maanden of vierentwintig (24) maanden.

9.2. Na het verstrijken van de looptijd van de overeenkomst wordt de overeenkomst steeds voortgezet voor een aansluitende, zelfde periode, tenzij een der partijen de overeenkomst tenminste twee (2) maanden voor het einde van de looptijd schriftelijk opzegt.

Artikel 10 Eigendomsvoorbehoud en intellectuele eigendom

10.1. Alle aan Opdrachtgever geleverde diensten (digitaal, natuurlijk, verstrekte licenties) blijven eigendom van Servermeister totdat alle verschuldigde bedragen aan ServerMeister.nl zijn voldaan.
10.2. Alle rechten van intellectuele eigendom op de zaken die Servermeister aan de Opdrachtgever verstrekt (waaronder uitdrukkelijk maar niet limitatief het auteursrecht) berust en blijft berusten bij Servermeister. Met betrekking tot deze zaken verkrijgt de Opdrachtgever uitsluitend een gebruiksrecht.

10.3. Met betrekking tot de in lid 2 omschreven zaken verkrijgt Opdrachtgever uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die hem middels deze voorwaarden en de gesloten overeenkomst worden toegekend. De verstrekte gebruiksrechten zijn niet overdraagbaar. Het is de opdrachtgever niet (langer) toegestaan de ter beschikking gestelde resultaten te gebruiken en elke in het kader van de opdracht aan de opdrachtgever verstrekte licentie komt te vervallen vanaf het moment dat de opdrachtgever zijn (betalings-)verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet (volledig) nakomt of anderszins in gebreke is, tenzij de tekortkoming van de opdrachtgever in het licht van de gehele opdracht van ondergeschikte betekenis is; of indien de opdracht, om welke reden dan ook, voortijdig wordt beëindigd, tenzij de gevolgen hiervan in strijd zijn met de redelijkheid en billijkheid.
10.4. Tenzij het werk zich er niet voor leent, is Servermeister te allen tijde gerechtigd om zijn naam op of bij het werk te (laten) vermelden en is het de Opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming de naam van Servermeister van het werk te verwijderen.
10.5. Servermeister behoudt zich het recht voor om maatregelen te nemen ter bescherming van haar rechten van intellectuele eigendom.

Artikel 11 Geheimhouding en privacy

11.1. Alle vertrouwelijke informatie zal geheim gehouden worden door Opdrachtgever en Servermeister. Beide partijen zullen geen vertrouwelijke informatie uitwisselen met derden. 
11.2. Opdrachtgever geeft Servermeister toestemming de door hem verstrekte persoonsgegevens te verwerken en te gebruiken ten behoeve van diensten en de vergoeding daarvoor. Deze gegevens zullen steeds met zorg worden beheerd en beveiligd.
11.3. Opdrachtgever kan inzage verzoeken in de gegevens die over hem bij Servermeister zijn opgeslagen.
11.4. Opdrachtgever stemt ermee in dat zijn persoonsgegevens, met inachtneming van de daarvoor geldende wettelijke regelingen, worden verwerkt voor marktonderzoek en direct marketing ten behoeve van de diensten van ServerMeister.nl. Indien de Opdrachtgever bezwaar heeft tegen deze regeling, kan hij dat ten allen tijden schriftelijk kenbaar maken aan Servermeister.
11.5. Servermeister zal persoonsgegevens proberen zo goed mogelijk te beveiligen en verlies proberen te voorkomen. Dit kan Servermeister echter niet garanderen. Opdrachtgever vrijwaart Servermeister dan ook van enige aanspraak bij verlies
van persoonsgegevens.

Artikel 12 Aansprakelijkheid Servermeister

12.1. Servermeister kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade veroorzaakt door vermissing en/of beschadiging van enige data van de Opdrachtgever welke bij onderhoud en/of een storing optraden. Servermeister kan niet aansprakelijk worden gesteld voor gemiste inkomsten door een down-time van diensten. Servermeister is niet verantwoordelijk voor vermissing van enige data en/of e-mail. Opdrachtgever vrijwaart Servermeister van enige aansprakelijkheid met betrekking tot deze punten.
12.2. Servermeister kan nadrukkelijk niet aansprakelijk zijn voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat Servermeister is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
12.3. Servermeister is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade veroorzaakt door een toerekenbare tekortkoming van Servermeister in de nakoming van enige op haar rustende wezenlijke verplichting jegens de Opdrachtgever. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
a) de redelijke kosten die Opdrachtgever zou moeten maken om de prestatie van Servermeister aan de overeenkomst te laten beantwoorden. Deze schade wordt echter niet vergoed indien Opdrachtgever de overeenkomst heeft ontbonden;
b) redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze voorwaarden;
c) redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze voorwaarden.
Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Servermeister meldt.
12.4. Voor bedrijfs- gevolg- of indirecte schade zoals gederfde omzet en winst, of schade als gevolg van overmacht is Servermeister in geen geval aansprakelijk, behoudens opzet, grove nalatigheid of bewuste roekeloosheid van Servermeister of haar leidinggevende ondergeschikten.
12.5. Indien de aansprakelijkheid van Servermeister voor schade van Opdrachtgever moet worden aangenomen, dan zal de aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag dat gefactureerd is door Servermeister voor de afgenomen dienst(en). Indien de verzekeraar van Servermeister niet tot uitkering van enige vergoeding over gaat is de aansprakelijkheid van Servermeister beperkt tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs.

Indien de overeenkomst een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan een jaar zal de totale vergoeding van directe schade gelijk gesteld worden op het totaal van de vergoedingen bedongen voor een jaar, met een maximum van €1.000,00.
12.6. De in lid 5 gestelde maximum bedragen komen te vervallen indien de schade onmiskenbaar het gevolg is van opzet of grove schuld van Servermeister.
12.7. Opdrachtgever vrijwaart Servermeister tegen alle aanspraken van derden die op enigerlei wijze verband houden met deze overeenkomst, inclusief de in verband daarmede door ServerMeister.nl te maken kosten.

Artikel 13 Overmacht

13.1. Servermeister is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. Servermeister kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
13.2. Indien bovenbedoelde situatie intreedt als de overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is de Opdrachtgever gehouden aan diens verplichtingen jegens ServerMeister.nl tot aan dat moment te voldoen. Servermeister is gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.
13.3. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet -voorzien, waarop Servermeister geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Servermeister niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Servermeister of van derden, storingen en/of ongelukken in het datacenter, kabelbreuken in de verbindingen, diefstal, telefonische storingen en storingen in enige apparatuur van ServerMeister.nl daaronder begrepen. ServerMeister.nl heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Servermeister zijn verbintenis had moeten nakomen.

Artikel 14 Klachten
14.1. Eventuele klachten dienen binnen 10 werkdagen na factuurdatum gemotiveerd en schriftelijk bij Servermeister ingediend te worden.
14.2. Indien een klacht naar oordeel van Servermeister gegrond is, zal Servermeister de werkzaamheden staken zoals overeengekomen, tenzij de Opdrachtgever aan Servermeister kan aantonen dat dit van belang is. In ieder geval zal Servermeister slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 12 van deze algemene voorwaarden c.q. volledige vrijwaring vanuit de Opdrachtgever.

Artikel 14 Overig

14.1. De algemene voorwaarden zijn te downloaden op de internet pagina’s van https://servermeister.nl of kunnen op verzoek worden toegezonden per brief of e-mail.
14.2. Op alle overeenkomsten tussen Servermeister en Opdrachtgever waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn is Nederlands recht van toepassing.
14.3. Alle geschillen tussen Servermeister en Opdrachtgever die mochten ontstaan en waarover niet in onderling overleg een oplossing kan worden bereikt, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingezet een geschil in onderling overleg te beslechten.